Ochrona własności przemysłowej technologii wytwarzania strumienia elektrycznie naładowanego aerozolu o dużej początkowej prędkości strugi do zastosowań agrotechnicznych i dekontaminacyjnych

Tytuł projektu:

Ochrona własności przemysłowej technologii wytwarzania strumienia elektrycznie naładowanego aerozolu o dużej początkowej prędkości strugi do zastosowań agrotechnicznych i dekontaminacyjnych

Numer projektu:

WND-POIG.01.03.02-00-034/10

Okres realizacji:

01.01.2011 – 30.06.2015 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, dotyczącego technologii i urządzenia do wytwarzania strumienia elektrycznie naładowanego aerozolu o dużej początkowej prędkości strugi, do zastosowań agrotechnicznych i dekontaminacyjnych, do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym, a także wykonanie prac związanych z promocją i komercjalizacją wynalazku.
Zaplanowane zgłoszenie patentowe ma na celu ochronę wyników prac badawczych, uzyskanych w ramach projektu badawczego, rozwojowego nr R01 015 03, pt.: ” Nowa technologia wytwarzania strumienia elektrycznie naładowanego aerozolu o dużej początkowej prędkości strugi do zastosowań agrotechnicznych i dekontaminacyjnych”, zrealizowanego przez polskie jednostki naukowo-badawcze i przewidzianego do wdrożenia w polskich przedsiębiorstwach działających na rzecz branży rolniczej i ogrodniczej. Wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów, wykorzystujących w/w technologię, przyczyni się do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw i zwiększenia ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.

Zgłoszenia patentowe:

Zgłoszenie nr P.396084 „Sposób wykonywania oprysku agrotechnicznego substancjami chemicznymi, zwłaszcza agrochemikaliami. Głowica do wykonywania oprysku agrotechnicznego substancjami chemicznymi, zwłaszcza agrochemikaliami” w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie nr PCT/PL2011/000099 „Method for carrying out an agrotechnical spraying with chemical substances, especially with agrochemicals. Head for carrying out an agrotechnical spraying with chemical substances, especially with agrochemicals” w Europejskim Urzędzie Patentowym.